Cảm tạ đại gia duy trì

Chiều hôm qua năm giờ lên khung.

Chiều hôm qua năm giờ lên khung.

Hiện tại là rạng sáng năm giờ.

Mười hai giờ, trừ ăn ra phần cơm, tất cả thời gian đều tại gõ chữ.

Lên khung bốn chương, mỗi chương năm ngàn chữ, có một chương sáu ngàn chữ, hai vạn một ngàn chữ, toàn bộ đều là hiện mã ra tới.

Xóa sửa chữa sửa lại mấy đoạn, cùng với đặt mua thành tích vừa ra, tâm tính nhận đến cự đại ảnh hưởng.

Chí ít có ba giờ ở vào trạng thái yên lặng, là này loại cực độ trầm mặc.

Nhưng như ta lên khung cảm nghĩ nói một câu nói đồng dạng.

Ta thực biệt khuất!

Ta tự nhận là ta viết không phải thượng thượng chi tác, nhưng cũng không cảm thấy chính mình viết khó coi.

Nhưng thành tích bây giờ, ta không thỏa mãn!

Mấy giờ thành tích xuất hiện sau, ta đầu tiên phản ứng không phải khó chịu, mà là không phục.

Có không ít bằng hữu khuyên ta thái giám, đổi một bản sách, tiếp theo bản tốt hơn.

Nhưng ta không nghĩ như vậy.

Ta tin tưởng, ta này bản sách sẽ không kém.

Cho nên trong vòng mười hai tiếng, ta viết hai vạn một ngàn chữ, nếu như tăng thêm xóa bỏ cùng sửa chữa, chí ít hai vạn năm ngàn chữ.

Ta không biết ta ngày mai có thể viết bao nhiêu, hậu thiên có thể viết bao nhiêu.

Ta chỉ biết là, ta sẽ tiếp tục viết, ta có thể viết năm ngàn chữ ta liền viết năm ngàn chữ, ta có thể viết một vạn chữ ta liền viết một vạn chữ, ta có thể viết hai vạn chữ ta liền viết hai vạn chữ, không còn bản thảo, tìm đường sống trong chỗ chết.

Quyển sách hiện tại hai mươi lăm vạn chữ, thành tích kém ta có thể tiếp nhận.

Năm mươi vạn chữ, thành tích kém, ta cũng có thể tiếp nhận.

Bởi vì này vừa mới bắt đầu, đối với quyển sách tới nói, một trăm vạn chữ mới xem như chân chính cất bước.

Cho nên ta sẽ dốc hết toàn lực đi viết.

Dùng tận tâm huyết đi viết xong tới.

Nhưng ta cũng không dám hứa chắc ngày đó sẽ sụp đổ.

Viết sách, đơn giản giảng cứu cái tinh khí thần, ý nghĩ đạt thông, nhất cổ tác khí.

Ta không yêu cầu xa vời rất rất nhiều.

Ta chỉ hi vọng, trước mắt đặt mua độc giả bằng hữu, tại không có vấn đề gì lớn tình huống hạ, không muốn lựa chọn vỗ béo.

Thất Nguyệt viết một chương, bái nhờ mọi người đặt trước một chương.

Ta không sợ phía trước có nhiều khó khăn, ta chỉ sợ đối mặt thời điểm khó khăn, chỉ có chính mình.

Ta không yêu cầu xa vời một tháng trướng bao nhiêu đặt mua, ta càng thêm yêu cầu xa vời chính là, tại không có triệt để leo núi trước đó, đại gia không muốn từ bỏ ta.

Trở lên, chính là lời muốn nói.

Chưng bài, cầu phiếu đề cử, nguyệt phiếu, khen thưởng, bái tạ các vị độc giả lão gia!

Bắt đầu từ ngày mai tiếp tục mã!

Cám ơn!

( bản chương xong )