Sau mười hai giờ đổi mới.

Ta muốn cân nhắc một chút nhân vật tâm lý biến hóa, tận lực đem nhân vật nội tâm biểu đạt thấu triệt một chút. Đối, chỉ viết biến hóa trong lòng.

Ta muốn cân nhắc một chút nhân vật tâm lý biến hóa, tận lực đem nhân vật nội tâm biểu đạt thấu triệt một chút. Đối, chỉ viết biến hóa trong lòng.

Đổi mới muốn mười hai giờ đêm về sau, tận lực trời vừa rạng sáng nửa phía trước đổi mới đi. Viết cái năm sáu ngàn tự đại chương.

Sáng mai xem.

Đúng rồi, nhiệt tâm độc giả nói muốn giúp ta bổ sung chi tiết, ta nói, này không liên quan ta chuyện.

( bản chương xong )